ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە كۇن جىلىنادى — سينوپتيكتەر

ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە كۇن جىلىنادى — سينوپتيكتەر

الداعى ءۇش تاۋلىكتە ەلىمىزدىڭ اۋا رايىنا انتيتسيكلون ىقپال ەتەدى، — دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz تىلشىسى «قازگيدرومەت» كاسىپورنىنا سىلتەمە جاساپ. سينوپتيكتەر 10-12 ناۋرىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريا ەتتى.

سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەرىنە انتيتسيكلون ىقپال ەتىپ جاتىر جانە ول تاياۋ كۇندەرى جالعاسا بەرەدى. وسىعان بايلانىستى بۇل ايماقتا كۇن سۋىتىپ، اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز بولادى. بىراق ول انتيتسيكلون 12 ناۋرىزدا ءسىبىردىڭ وڭتۇستىگىنە ىعىسىپ، كۇن جىلىنادى.

«باتىس قازاقستاندا الداعى ءۇش كۇن بويى تسيكلون ساقتالىپ، كەي جەرلەردە جاۋىن جاۋىپ، تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. ال ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىنە جىلى اتموسفەرالىق فرونتتار كەلىپ، وسىعان بايلانىستى جاۋىن جاۋىپ، تاۋلى ايماقتاردا قار جاۋادى»، — دەپ حابارلادى مەتەورولوگتار.

ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر ناۋرىزدا اۋا رايىنىڭ قانداي بولاتىنىن ايتتى. مەتەورولوگتاردىڭ بولجامىنا قاراعاندا، قازاقستاندا ناۋرىزدىڭ العاشقى جارتىسىندا 27 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>