ەندى سۋرەتتى ايعا جىبەرۋگە بولادى

ەندى سۋرەتتى ايعا جىبەرۋگە بولادى

يزرايلدە جولاۋشىلارعا سۋرەتىن ايعا جىبەرۋ جونىندە ۇسىنىس جاسالىپ جاتىر.

بەن-گۋريون اۋەجايىندا 2017 جىلى ايعا ۇشىرىلعالى وتىرعان عارىش كەمەسىنىڭ كوشىرمەسى قويىلعان. ال جولاۋشىلار عارىش اپپاراتىنىڭ جانىنا بارىپ سەلفيگە ءتۇسىپ، ونى الەۋمەتتىك جەلىدە ارنايى حەشتەگ ارقىلى جاريالاۋى كەرەك.

سوسىن بۇل سۋرەتتەر عارىش كەمەسىمەن بىرگە جەر سەرىگى ارقىلى ايعا ۇشىرىلادى. اتالمىش اپپارات Google X PRIZE بايقاۋى اياسىندا قۇراستىرىلعان.

جەڭىمپاز 30 ملن دوللار كولەمىندە سىيلىق الادى. جارىسقا 12 ەلدەن 17 كوماندا قاتىسۋدا، دەپ جازادى 24.kz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>