«قايرات» كلۋبى قازاقستان سۋپەركۋبوگىنىڭ يەگەرى اتاندى

«قايرات» كلۋبى قازاقستان سۋپەركۋبوگىنىڭ يەگەرى اتاندى

الماتىلىق «قايرات» فۋتبول كلۋبى پەنالتيلەر سەرياسىندا ەلوردالىق «استانادان» باسىم ءتۇسىپ، قازاقستان سۋپەركۋبوگىنىڭ يەگەرى اتاندى، — دەپ حابارلايدى Vesti.kz.

8 ناۋرىز كۇنى »استانا ارەنا» ستاديونىندا وتكەن ماتچتىڭ نەگىزگى جانە قوسىمشا ويىندارىندا ەسەپ اشىلعان جوق.
ماتچتىڭ العاشقى تايمىندا «استانا» ويىنشىلارىنا گول سوعۋعا مۇمكىندىك تۋدى. تاڭات نوسەرباەۆ ەكى رەت سوققى جاساسا دا، دوپ قاقپا ماڭىنان الىسقا كەتتى. «قايرات» كومانداسىنان اسلان داراباەۆتىڭ قارسىلاس قاقپاسىنا گول سوعۋعا مۇمكىندىگى بولدى، دەگەنمەن ەسەپ اشىلعان جوق.
ەكىنشى تايمدا ەلوردالىق كلۋبتان ەۆگەني پوستنيكوۆ كوزگە تۇسسە، »قايرات» كومانداسىنان باۋىرجانا يسلامحان مەن جەرار گوۋ جاقسى ونەر كورسەتە ءبىلدى.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>