تارازدا كوللەدج ستۋدەنتى جوعالىپ كەتتى

تارازدا كوللەدج ستۋدەنتى جوعالىپ كەتتى

تارازدا كوللەدج ستۋدەنتى ۆيكتور پروكوپەنكونىڭ جوعالىپ كەتكەنىنە ءبىر اپتا بولدى. وقۋعا كەتكەن جىگىت ۇيىنە قايتىپ ورالماعان.

«ۆكونتاكتەدە» ۆيكتور تۋرالى اقپارات جيناۋعا ارنالعان پاراقشا اشىلعان. سونىمەن قاتار جىگىتتى ىزدەۋگە كومەك كورسەتۋگە ءازىر ەرىكتىلەردى دە جيناپ جاتىر.

كەي ەرىكتىلەر ءۇش كورىپكەلگە بارىپ ۇلگەرگەن ەكەن، الايدا ەكستراسەنستەردەن الىنعان اقپارات، ازىرگە قۇپيا ساقتالۋدا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>